Novi Zakon o gospodarenju otpadom, NN 84/21

Hrvatski Sabor donio je dana 23. srpnja 2021. godine novi Zakon o gospodarenju otpadom koji je objavljen u Narodnim novinama broj 84/21. Stupanjem na snagu ovoga Zakona osmog dana od dana objave, prestao je važiti Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19). 

Novi zakon sadrži 18 osnovnih poglavlja i 6 dodataka. Novim Zakonom ispunjava se obveza kontinuiranog usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije, prvenstveno onom koja je u području gospodarenja otpadom izmijenjena i dopunjena tijekom 2018. i 2019. godine. Između ostalog, novim Zakonom uspostavljaju se centri za ponovnu uporabu otpada, određuju se novi viši ciljevi odvajanja i recikliranja otpada do 2035. godine i novi niži ciljevi za odlaganje otpada te se zabranjuje stavljanje na tržište određenih jednokratnih plastičnih proizvoda i plastičnih vrećica za nošenje debljine manje od 50 mikrometara uz izuzetak vrlo laganih plastičnih vrećica za nošenje.

Prema novom Zakonu, rok važenja dozvole za gospodarenje otpadom je 10 godina. Međutim tijelo koje je izdalo dozvolu za gospodarenje otpadom, neovisno o navedenom roku, će preispitati po službenoj dužnosti te po potrebi posebnim rješenjem izmijeniti/ili dopuniti dozvolu za gospodarenje otpadom radi usklađenja uvjeta iz dozvole s europskim ili međunarodnim propisima, Zakonom i podzakonskim aktima koji su doneseni temeljem Zakona. Zakonom se propisuje da Ministarstvo izdaje dozvole za gospodarenje otpadom za opasni otpad i za neopasni otpad koji se obrađuje postupcima u kojima se otpad koristi kao gorivo ili drugog načina dobivanja energije (R1) i spaljivanje otpada na kopnu (D10), a nadležno županijsko tijelo izdaje dozvole za neopasni otpad za sve ostale postupke oporabe i zbrinjavanja. Za neke postupke oporabe otpada (npr. biološka oporaba, energetska oporaba neopasnog otpada uz proizvodnju energije, oporaba otpadnog ulja radi proizvodnje biogoriva, oporaba drvnog otpada, oporaba otpada u gradnji i za proizvodnju asfalta, sakupljanje otpada) i za postupak sakupljanja svih vrsta otpada uvodi se upis u očevidnik koji vode nadležni županijski uredi. Također, propisuju se ekonomski instrumenti gospodarenja otpadom (potpore te poticajna naknada, naknada za odlaganje otpada, naknada zbog blizine odlagališta i naknada za korištenje odlagališta, povratna naknada, naknada gospodarenja otpadom u okviru proširene odgovornosti proizvođača).