Gospodarenje opasnim i neopasnim otpadom

Glavna djelatnost tvrtke KEMIS-Termoclean d.o.o. je gospodarenje opasnim i neopasnim otpadom koje uključuje neodvojive poslovne segmente operativnih poslova:

SAKUPLJANJE OTPADA

PRIJEVOZ OTPADA

PRIVREMENO SKLADIŠTENJE OTPADA

ORGANIZACIJA OTPREME OTPADA NA ZBRINJAVANJE I OPORABU

Naša tvrtka ima odobrenja za sakupljanje svih vrsta opasnog otpada (osim radioaktivnog otpada i eksplozivnih tvari) i za veliki broj vrsta neopasnog otpada. Otpad otpremamo na siguran način ispunjavajući sve zakonske zahtjeve do provjerenih i kvalitetnih ovlaštenih obrađivača u Hrvatskoj ili inozemstvu.

Najveći smo izvoznici opasnog otpada iz Republike Hrvatske u zemlje EU. Opasne vrste otpada treba neškodljivo sakupljati i pravilno zbrinuti kako ne bi ugrozile zdravlje ljudi i onečistile okoliš. Rješenje je smještaj opasnog otpada u uređena skladišta gdje se s njim postupa pod punim nadzorom i u skladu s najvišim sigurnosnim standardima.

KEMIS-Termoclean posjeduje sve potrebne dozvole za gospodarenje opasnim i neopasnim otpadom po lokacijama svojih skladišta otpada te smo upisani u Očevidnike:

 • Očevidnik izvoznika otpada (IZV-079)
 • Očevidnik prijevoznika otpada (PRV-205)
 • Očevidnik posrednika u gospodarenju otpadom (POS-099)
 • Očevidnik trgovaca otpadom (TRG-317)

Sakupljamo otpad iz industrije, maloprodaje, javnih ustanova, bolnica, malih tvrtki, obrta i drugih institucija. Uz sakupljanje otpada pružamo usluge čišćenja te istovremeno preuzimanje nastalog otpada.

Imamo 3 lokacije velikih kapaciteta za skladištenja opasnog i neopasnog otpada:

 • Skladište opasnog otpada – Jastrebarsko
 • Skladište opasnog i neopasnog otpada – Novi Vinodolski
 • Skladište neopasnog otpada Zagreb.

Otpad se razvrstava ovisno o svojstvima i mjestu nastanka, odvojeno se sakuplja po vrstama i skladišti u propisanim uvjetima i propisno označenim posudama do mjesta skupljanja, obrade ili odlaganja.

Poslovnice Zagreb i Rijeka pokrivaju poslove komercijale i operative za cijelu Hrvatsku. Naši skladišni prostori zadovoljavaju najviše sigurnosne uvjete s automatskim sustavima za detekciju i gašenje požara, video nadzorom, zatvorenim sustavima kanalizacije s ugrađenim separatorima, te 24-satnom čuvarskom službom.

 • Muljevi s uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (iz obrade industrijskih i komunalnih otpadnih voda)
 • Muljevi iz galvanizacije, tekstilne industrije i ostalih procesa
 • Onečišćeno tlo
 • Otpad iz separatora i mastolovaca
 • Biorazgradivi otpad iz kuhinja i kantina
 • Otpadna jestiva ulja i masti
 • Otpadna motorna ulja
 • Ulja, maziva, zauljene vode i emulzije
 • Zauljeni kruti otpad i ambalaža
 • Uljni i ostali filteri
 • Uređaji i ostale tvari zagađene PCB spojevima
 • Otpadni antifriz
 • Otpadne šarže i sirovine iz proizvodnje
 • Otpadni nusproizvodi iz industrijskih procesa
 • Proizvodi široke potrošnje kojima je istekao rok trajanja (hrana, kozmetika i sl.)
 • Organska otapala
 • Otpadne boje i lakovi
 • Fiksiri i razvijači iz grafičke industrije
 • Otpadne kiseline i lužine
 • Ambalaža onečišćena opasnim i neopasnim tvarima
 • Toneri i ostali uredski otpad
 • Infektivni otpad
 • Otpadni lijekovi, citostatici i citotoksici
 • Otpadne laboratorijske kemikalije
 • Herbicidi i pesticidi
 • Građevinski otpad
 • Azbest i građevinski otpad koji sadrži azbest (salonitke)
 • Električni i elektronički otpad
 • Akumulatori
 • Otpadni plinovi
 • i brojne druge vrste opasnog i neopasnog otpada

Postupak preuzimanja otpada prate brojni zakonski zahtjevi i kompleksna procedura, pa je važno da naši klijenti znaju ispravan postupak. Želimo sigurno, kvalitetno i brzo preuzeti Vaš otpad pridržavajući se svih zakonskih i ostalih zahtjeva pa u nastavku mali podsjetnik i savjeti na najvažnije.

Postupak preuzimanja otpada (pdf)

NAJVAŽNIJI POJMOVI – SUSTAVNO GOSPODARENJE OTPADOM

»OTPAD« je svaka tvar ili predmet koje posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti.

»OPASNI OTPAD« »opasni otpad« je otpad koji posjeduje jedno ili više opasnih svojstava iz Priloga Uredbe (EU) br. 1357/2014 i Priloga Uredbe (EU) br. 2017/997

»NEOPASNI OTPAD« je otpad koji ne posjeduje niti jedno od opasnih svojstava iz Priloga Uredbe EU

»POSJEDNIK OTPADA« je proizvođač otpada ili pravna i fizička osoba koja je u posjedu otpada

»PROIZVOĐAČ OTPADA« je svaka osoba čijom aktivnošću nastaje otpad i/ili koja prethodnom obradom, miješanjem ili drugim postupkom mijenja sastav ili svojstva otpada

»SAKUPLJANJE OTPADA« je prikupljanje otpada, uključujući prethodno razvrstavanje otpada i skladištenje otpada u svrhu prijevoza na obradu

»SKLADIŠTENJE OTPADA« je privremeni smještaj otpada u skladištu najduže do godinu dana;

»POSTUPCI GOSPODARENJA OTPADOM« sakupljanje otpada, interventno sakupljanje otpada, priprema za ponovnu uporabu, priprema prije oporabe i zbrinjavanja, postupci oporabe i zbrinjavanja, trgovanje otpadom, posredovanje u gospodarenju otpadom, prijevoz otpada, energetska oporaba određenog otpada, sakupljanje otpada u reciklažno dvorište i privremeno skladištenje vlastitog proizvodnog otpada

Galerija