Gospodarenje opasnim i neopasnim otpadom

Glavna djelatnost tvrtke KEMIS-Termoclean d.o.o. je gospodarenje opasnim i neopasnim otpadom koje uključuje neodvojive poslovne segmente operativnih poslova:

SAKUPLJANJE OTPADA

PRIJEVOZ OTPADA

PRIVREMENO SKLADIŠTENJE OTPADA

ORGANIZACIJA OTPREME OTPADA NA ZBRINJAVANJE I OPORABU

Naša tvrtka ima odobrenja za sakupljanje svih vrsta opasnog otpada (osim radioaktivnog otpada i eksplozivnih tvari) i za veliki broj vrsta neopasnog otpada. Otpad otpremamo na siguran način ispunjavajući sve zakonske zahtjeve do provjerenih i kvalitetnih ovlaštenih obrađivača u Hrvatskoj ili inozemstvu.

Najveći smo izvoznici opasnog otpada iz Republike Hrvatske u zemlje EU. Opasne vrste otpada treba neškodljivo sakupljati i pravilno zbrinuti kako ne bi ugrozile zdravlje ljudi i onečistile okoliš. Rješenje je smještaj opasnog otpada u uređena skladišta gdje se s njim postupa pod punim nadzorom i u skladu s najvišim sigurnosnim standardima.

KEMIS-Termoclean posjeduje sve potrebne dozvole za gospodarenje opasnim i neopasnim otpadom po lokacijama svojih skladišta otpada te smo upisani u Očevidnike:

 • Očevidnik izvoznika otpada (IZV-079)
 • Očevidnik prijevoznika otpada (PRV-205)
 • Očevidnik posrednika u gospodarenju otpadom (POS-099)
 • Očevidnik trgovaca otpadom (TRG-317)

Sakupljamo otpad iz industrije, maloprodaje, javnih ustanova, bolnica, malih tvrtki, obrta i drugih institucija. Uz sakupljanje otpada pružamo usluge čišćenja te istovremeno preuzimanje nastalog otpada.

Imamo 3 lokacije velikih kapaciteta za skladištenja opasnog i neopasnog otpada:

 • Skladište opasnog i neopasnog otpada – Jastrebarsko
 • Skladište opasnog i neopasnog otpada – Novi Vinodolski
 • Skladište neopasnog otpada Sesvetski Kraljevec.

Otpad se razvrstava ovisno o svojstvima i mjestu nastanka, odvojeno se sakuplja po vrstama i skladišti u propisanim uvjetima i propisno označenim posudama do mjesta skupljanja, obrade ili odlaganja.

Poslovnice Sesvetski Kraljevec i Novi Vinodolski pokrivaju poslove operative za cijelu Hrvatsku. Naši skladišni prostori zadovoljavaju najviše sigurnosne uvjete s automatskim sustavima za detekciju i gašenje požara, video nadzorom, zatvorenim sustavima kanalizacije s ugrađenim separatorima, te 24-satnom čuvarskom službom. 

Naša tvrtka ima odobrenja za sakupljanje svih vrsta opasnog otpada (osim radioaktivnog otpada i eksplozivnih tvari) i za veliki broj vrsta neopasnog otpada. Otpad otpremamo na siguran način ispunjavajući sve zakonske zahtjeve do provjerenih i kvalitetnih ovlaštenih obrađivača u Hrvatskoj ili inozemstvu.

Najveći smo izvoznici opasnog otpada iz Republike Hrvatske u zemlje EU. Opasne vrste otpada treba neškodljivo sakupljati i pravilno zbrinuti kako ne bi ugrozile zdravlje ljudi i onečistile okoliš. Rješenje je smještaj opasnog otpada u uređena skladišta gdje se s njim postupa pod punim nadzorom i u skladu s najvišim sigurnosnim standardima.

KEMIS-Termoclean posjeduje sve potrebne dozvole za gospodarenje opasnim i neopasnim otpadom po lokacijama svojih skladišta otpada te smo upisani u Očevidnike:

 • Očevidnik izvoznika otpada (IZV-079)
 • Očevidnik prijevoznika otpada (PRV-205)
 • Očevidnik posrednika u gospodarenju otpadom (POS-099)
 • Očevidnik trgovaca otpadom (TRG-317)

Sakupljamo otpad iz industrije, maloprodaje, javnih ustanova, bolnica, malih tvrtki, obrta i drugih institucija. Uz sakupljanje otpada pružamo usluge čišćenja te istovremeno preuzimanje nastalog otpada.

Imamo 3 lokacije velikih kapaciteta za skladištenja opasnog i neopasnog otpada:

 • Skladište opasnog i neopasnog otpada – Jastrebarsko
 • Skladište opasnog i neopasnog otpada – Novi Vinodolski
 • Skladište neopasnog otpada Sesvetski Kraljevec.

Otpad se razvrstava ovisno o svojstvima i mjestu nastanka, odvojeno se sakuplja po vrstama i skladišti u propisanim uvjetima i propisno označenim posudama do mjesta skupljanja, obrade ili odlaganja.

Naši skladišni prostori zadovoljavaju najviše sigurnosne uvjete s automatskim sustavima za detekciju i gašenje požara, video nadzorom, zatvorenim sustavima kanalizacije s ugrađenim separatorima, te 24-satnom čuvarskom službom. Poslovnice Sesvetski Kraljevec i Novi Vinodolski pokrivaju operativne poslove za cijelu Hrvatsku.

NAJVAŽNIJI POJMOVI – SUSTAVNO GOSPODARENJE OTPADOM

»OTPAD« – svaka tvar ili predmet koje posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti

»OPASNI OTPAD« – otpad koji posjeduje jedno ili više opasnih svojstava iz Priloga Uredbe (EU) br. 1357/2014 i Priloga Uredbe (EU) br. 2017/997

»NEOPASNI OTPAD« – otpad koji ne posjeduje niti jedno od opasnih svojstava iz Priloga Uredbe EU

»POSJEDNIK OTPADA« – proizvođač otpada ili pravna i fizička osoba koja je u posjedu otpada

»PROIZVOĐAČ OTPADA« – svaka osoba čijom aktivnošću nastaje otpad i/ili koja prethodnom obradom, miješanjem ili drugim postupkom mijenja sastav ili svojstva otpada

»SAKUPLJANJE OTPADA«  – prikupljanje otpada, uključujući prethodno razvrstavanje otpada i skladištenje otpada u svrhu prijevoza na obradu

»SKLADIŠTENJE OTPADA« – privremeni smještaj otpada u skladištu najduže do godinu dana

»POSTUPCI GOSPODARENJA OTPADOM« – sakupljanje otpada, interventno sakupljanje otpada, priprema za ponovnu uporabu, priprema prije oporabe i zbrinjavanja, postupci oporabe i zbrinjavanja, trgovanje otpadom, posredovanje u gospodarenju otpadom, prijevoz otpada, energetska oporaba određenog otpada, sakupljanje otpada u reciklažno dvorište i privremeno skladištenje vlastitog proizvodnog otpada

Galerija